โครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม

โครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา , อรทัย อาจอ่ำ , กาญจนา ตั้งชลทิพย์

วัตถุประสงค์: