โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตวัยรุ่นในสถานศึกษา

โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตวัยรุ่นในสถานศึกษา

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

วัตถุประสงค์: