โครงการวิจัยเศรษฐกิจนอกระบบ “การหลีกเลี่ยงภาษี  และสิ่งผิดกฎหมาย : แรงงานเถื่อน”

โครงการวิจัยเศรษฐกิจนอกระบบ “การหลีกเลี่ยงภาษี และสิ่งผิดกฎหมาย : แรงงานเถื่อน”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา , นายเพิ่มศักดิ์  โกไศยกานนท์

วัตถุประสงค์: