โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส จากประชาคมอาเซียน”

โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส จากประชาคมอาเซียน”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: วรรณภา อารีย์, สักกรินทร์  นิยมศิลป์ , มนสิการ กาญจนะจิตรา, กมลชนก ขำสุวรรณ, ธีรนงค์ สกุลศรี

วัตถุประสงค์: