โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในคนญี่ปุ่นและคนไทย (รอบ 3)

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในคนญี่ปุ่นและคนไทย (รอบ 3)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สายฤดี วรกิจโภคาทร


วัตถุประสงค์: