โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดความรู้ออนไลน์สำหรับบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อยุติการสร้างวาทกรรมการเกลียดชังในสื่อออนไลน์ที่กระทำต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดความรู้ออนไลน์สำหรับบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อยุติการสร้างวาทกรรมการเกลียดชังในสื่อออนไลน์ที่กระทำต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2562 – ธันวาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สุชาดา ทวีสิทธิ์
ที่ปรึกษาโครงการ: ชเนตตี ทินนาม

นักวิจัย: ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ , นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

วัตถุประสงค์:

  1. จัดกิจกรรมอบรมการใช้ชุดสื่อ การเรียนรู้ออนไลนัให้กับกลุ่มเปัาหมายที่เป็นบุค ลากรต้านการศึกษาในโรงเรียนที่ถูกเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง โดยใช้กระบวนการ participatory workshop
  2. เพื่อพัฒนาชุดสื่อ การเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศออนไลน์สำหรับใช้อบรมครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
  3. เพื่อศึกษาทบทวนสถานการณ์และปรากฎการณ์การสร้างและเผยแพร่วาทกรรมที่ดูหมิ่น เกลียดชัง (Hate speech) ต่อกลุ่ม คนความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และในสื่อออนไลน์ที่เป็นปัจจุบัน
  4. สนับสนุนให้มีโรงเรียนนำร่อง นำชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศออนไลน์ไปขยายผลต่อนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ครูและเยาวชนเกิดการเรียนรู้  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลกออนไลน์ที่เป็นมิตรกับบุคคลหลากหลายทางเพศ ไม่มีพฤติกรรมใช้สื่ออนไลน์ไปตอกยํ้าอคติ รังแก หรือใช้วาจาเกลียดชังต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ