โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดความรู้ออนไลน์สำหรับบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อยุติการสร้างวาทกรรมการเกลียดชังในสื่อออนไลน์ที่กระทำต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดความรู้ออนไลน์สำหรับบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อยุติการสร้างวาทกรรมการเกลียดชังในสื่อออนไลน์ที่กระทำต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2562 – ธันวาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สุชาดา ทวีสิทธิ์
ที่ปรึกษาโครงการ: ชเนตตี ทินนาม

นักวิจัย: ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ , นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มุ่งทำการศึกษาปรากฎการณ์การใช้วาทกรรมระรานหรือรังแก หรือดูหมิ่น หรือเกลียดชังกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่พบในโลกออนไลน์ อีกทั้งทำการสำรวจประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางอ้อมของนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายในโรงเรียน 5 แห่ง ครอบคลุมในทุกภาครวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 475 คน สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ ความเข้าใจ การพบเห็น และการทำพฤติกรรมการรังแกนักเรียนหลากหลายทางเพศทั้งในโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ นักวิจัยได้นำผลการวิจัยมาพัฒนาเป็นชุดความรู้สำหรับปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนักเรียนหลากหลายทางเพศ เพื่อให้คุณครู อาจารย์ รวมทั้งนักการศึกษาได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้สอนนักเรียน เพื่อช่วยลดหรือยุติพฤติกรรมและการใช้วาทกรรมระรานนักเรียนหลากหลายทางเพศหรือนักเรียนข้ามเพศ ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบุคคลหลากหลายทางเพศบนโลกออนไลน์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ถูกนำไปเผยแพร่ต่อคุณครู อาจารย์ รวมทั้งนักการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ คือ เว็ปไซด์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งส่ง QR Code ไปให้ครูและอาจารย์ในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศได้ดาวน์โหลดและนำไปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรได้มีการนำหลักสูตรไปทดลองจัดอบรม ครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษาจำนวน 2 รุ่น รวม 54 คน เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ อีกทั้งยังได้จัดทำเนื้อหาหลักสูตรเผยแพร่ในรูปของสื่อวีดีโอสั้นอีกด้วย  ชุดความรู้นี้มีเนื้อหาทั้งหมด 12 หน่วยการเรียนรู้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ตัวตนทางเพศของเรา ระบบสองเพศที่ครอบงำโลก เพศที่หลากหลาย วัฒนธรรมของคนหลากหลายทางเพศ อคติทางเพศและการทำความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ รู้จักโลกออนไลน์ของเด็กไทย การรังแก/ระรานกันทางออนไลน์ การรังแกคนหลากหลายทางเพศในโลกออนไลน์ ผลกระทบจากการถูกรังแกออนไลน์ ข้อมูลการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของบุคคลหลากหลายทางเพศ บทบาทของสถานศึกษาและครูในการยุติการรังแกนักเรียนหลากหลายทางเพศ และการรับมือ พฤติกรรมการรังแกทางออนไลน์อย่เหมาะสม

วัตถุประสงค์:

  1. จัดกิจกรรมอบรมการใช้ชุดสื่อ การเรียนรู้ออนไลนัให้กับกลุ่มเปัาหมายที่เป็นบุค ลากรต้านการศึกษาในโรงเรียนที่ถูกเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง โดยใช้กระบวนการ participatory workshop
  2. เพื่อพัฒนาชุดสื่อ การเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศออนไลน์สำหรับใช้อบรมครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา
  3. เพื่อศึกษาทบทวนสถานการณ์และปรากฎการณ์การสร้างและเผยแพร่วาทกรรมที่ดูหมิ่น เกลียดชัง (Hate speech) ต่อกลุ่ม คนความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และในสื่อออนไลน์ที่เป็นปัจจุบัน
  4. สนับสนุนให้มีโรงเรียนนำร่อง นำชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศออนไลน์ไปขยายผลต่อนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ครูและเยาวชนเกิดการเรียนรู้  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลกออนไลน์ที่เป็นมิตรกับบุคคลหลากหลายทางเพศ ไม่มีพฤติกรรมใช้สื่ออนไลน์ไปตอกยํ้าอคติ รังแก หรือใช้วาจาเกลียดชังต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ