โครงการวิจัยเพื่อทดลองหาแนวทางในการเสนอแนะด้านรูปแบบของวิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มพนักงานขับรถบรรทุก

โครงการวิจัยเพื่อทดลองหาแนวทางในการเสนอแนะด้านรูปแบบของวิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มพนักงานขับรถบรรทุก

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: พิมลพรรณ อิศรภักดี

วัตถุประสงค์: