โครงการวิจัยเป้าหมายชีวิต และทัศนคติต่อการทำงานของ  Generation Y

โครงการวิจัยเป้าหมายชีวิต และทัศนคติต่อการทำงานของ Generation Y

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ภูเบศร์ สมุทรจักร


นักวิจัย: นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์

วัตถุประสงค์: