โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับสถานีอนามัย ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับสถานีอนามัย ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี


นักวิจัย: พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

วัตถุประสงค์: