โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีอำเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีอำเภอเนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


วัตถุประสงค์: