โครงการวิจัยศึกษาเส้นทางรถขายเกลือเร่ของพ่อค้า จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการวิจัยศึกษาเส้นทางรถขายเกลือเร่ของพ่อค้า จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ทวีศักดิ์ เศวตเศรนี


นักวิจัย: ราศรี  อาษาจิตร, สุพรรณี  ปัชชาดี

วัตถุประสงค์: