โครงการวิจัยพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล

โครงการวิจัยพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: บุปผา ศิริรัศมี , นายแพทย์สุธรรม  หิรัญนิรมล, นายนุสรณ์  คุธนะวนิชพงษ์

วัตถุประสงค์: