โครงการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ การลดค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลของบุคคล และการประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ

โครงการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ การลดค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลของบุคคล และการประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม – กันยายน 2558
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


วัตถุประสงค์:

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ
2. เพื่อทำการวิเคราะห์และพิสูจน์ว่าแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องของบุคคลมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคคล
3. เพื่อทำการระบุและชี้ให้เห็นว่าหากผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องตามหลักการและแบบแผนที่ อย. กำหนดไว้จะมีผลต่อการประหยัดงบประมาณการรักษาพาลจากรัฐบาล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits) ทั้งสังคม (เช่น ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วัด เป็นต้น) และนักวิชาการ เช่น ผลงานวิชาการ (knowledge sharing and scholarship) ประเภทบทความวิชาการในวารสาร นิทรรศการ หรือผลงานในรูปแบบอื่นๆ
 
เป้าหมายสำคัญยิ่งของงานวิจัยนี้มุ่เน้นที่การนำข้อค้นพบทุกมิติ เช่น พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม และไมเหมาะสม อันก่อให้เกิดการเจ็บป่วย การเสียค่ารักษาพยาบาล การไปพบแพทย์และพยาบาลเพื่อการรักษาพยาบาล ฯลฯ จะใช้สำหรับการชี้นำทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ผลิต พร้อมทั้งจะเสนอแนะไปที่องค์กรต่างๆ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ให้มีการรณรงค์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลที่ไม่ดีจาก พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมต่อภาวะสุขภาพ เพื่อให้เกิดทางเลือกในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปที่นำผลสู่การประหยัดงบประมาณทั้งของตนเอง ครอบครัวและจากภาครัฐด้วย นอกจากนี้ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือจะทำการเผยแพร่ข้อค้นพบที่โดดเด่นในวานนสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ในการอ้างอิงทางวิชาการและการพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยต่อไปได้อีก
 
ผลผลิตของโครงการ
 
รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ การลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคคล และการประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ" จำนวน 1 ฉบับ