โครงการวิจัยประเมินผลภายนอกโครงการด้านเอดส์ รอบที่ 1

โครงการวิจัยประเมินผลภายนอกโครงการด้านเอดส์ รอบที่ 1

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , สุรีย์พร พันพึ่ง, กัญญา อภิพรชัยสกุล, , กาญจนา เทียนลาย, สุพัตรา  ศรีวณิชชากร, บังอร  เทพเทียน, พักตร์วิมล  ศุภลักษณศึกษาการ, Malee Sabaiying, ศิริพร ยงพานิชกุล

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงานเบื้องต้นของโครงการระยะที่ 1 ในระยะเวลา 2 ปี (ต.ค.2551- ก.ย.2553) ของการดำเนินโครงการฯ ว่าจะนำไปสู่สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ หรือไม่ อย่างไร และระดับใด
2. เพื่อประเมินกลไกกระบวนการบริหารจัดการโครงการเอดส์ ทั้งในระดับนโยบาย ปฎิบัติการส่วนกลาง และปฎิบัติการส่วนพื้นที่ ในด้านการจัดการยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกิดการทำงานและเชื่อมประสาน (Alignment) ว่าได้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย และมีแนวโน้มไปสู่ความยั่งยืนอย่างไร 
3. เพื่อประเมินกลไกศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัด (ศปอจ.) ในการเชื่อมประสานและระดมทรัพยากรระดับจังหวัด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ลังานสุขภาพเยาวชน ให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจนั้นมีแน้วโน้มว่าที่จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมีความยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร 
4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จะใช้เป็นแนวทางในการปรับการดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 ต่อไป.