โครงการวิจัยประเมินผลต้านโรคเอดส์ทั้งการป้องกันและดูแลรักษา

โครงการวิจัยประเมินผลต้านโรคเอดส์ทั้งการป้องกันและดูแลรักษา

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: Philip Guest, สุรีย์พร พันพึ่ง, ปราโมทย์ ประสาทกุล

วัตถุประสงค์: