โครงการวิจัยประมินผลเรื่อง บทบาทของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกับประสิทธิภาพการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการในชุมชน

โครงการวิจัยประมินผลเรื่อง บทบาทของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกับประสิทธิภาพการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: ศุทธิดา ชวนวัน , ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์: