โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก – การพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข

โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก – การพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

วัตถุประสงค์:

ทำการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็งและยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาความยกจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก.