โครงการวิจัยนโยบายวัณโรคและโรคเอดส์ในประเทศไทย

โครงการวิจัยนโยบายวัณโรคและโรคเอดส์ในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


วัตถุประสงค์: