โครงการวิจัยนำร่องศึกษาผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการวิจัยนำร่องศึกษาผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร , จิรกิต  บุญชัยวัฒนา, สุภาณี ปลื้มเจริญ

วัตถุประสงค์: