โครงการวิจัยทางพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเอดส์

โครงการวิจัยทางพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเอดส์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชาย โพธิสิตา


นักวิจัย: กฤตยา อาชวนิจกุล , อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, อ.ดร.แอนโทนี่  ประมวญรัตน, โยธิน แสวงดี

วัตถุประสงค์: