โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลภายนอก กลุ่มแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพ

โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลภายนอก กลุ่มแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม – กันยายน 2551
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


นักวิจัย: ระพีพรรณ คำหอม, มารศรี  ยกเต้ง, วีรญา เดชเฟื่อง, จิตรานนท์  นนทเบญจวรรณ, ศิริอาภา อร่ามเรือง

วัตถุประสงค์:

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/Evaluation/default.htm