โครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทย

โครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2564 – พฤศจิกายน 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อวิเคราะห์ระบบอาหารของประเทศ รวมนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของแผนอาหารฯ และภาคี และจัดทำข้อเสนอแนะต่อการฃับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในระบบอาหาร
  2. เพื่อวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และการดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการที่สสส.และภาคีเข้าไปมีส่วนร่วม (ได้แก่ มาตรการเก็บภาษีในเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ระบบจำแนกอาหารที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ (Nutrient profile) และสถานการณ์สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร) และจัดทำข้อเสนอแนะ
  3. เพื่อวิเคราะห์กลไกติดตามและประเมินการขับเคลื่อนงานของแผนอาหารฯ ที่มือยู่ในปีจจุบัน และจัดทำข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนอาหารฯ ที่มีประสิทธิภาพ และแผนการประเมินผลกระทบระดับแผนงานหรือโครงการย่อยของแผนอาหารฯ
  4. เพื่อสื่อสารข้อมูลวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ และประสานงานให้เกิดความร่วมมิอในการขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสส. ภาคี  ผู้กำหนดนโยบาย และองค์กรระหว่างประเทศ เข่น UN agencies

 

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อผลิตข้อมูลวิจัยเชิงติดตามและประเมิน และการวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อให้ สสส. ใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลกำหนดทิศทางการพัฒนาแผน 10 ปีของ สสส.ในปีพ.ศ.2574 และเกิดความร่วมมีอระหว่าง สสส.ภาคี และองค์กรต่างประเทศ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของคนไทย และสถานการณ์ระดับโลก และประเทศไทยมีระบบอาหารที่เข้มแข็ง และคนไทยมีความมั่นคงทางอาหาร และมีโภชนาการที่ดี