โครงการวิจัยการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในด้านประชากร

โครงการวิจัยการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในด้านประชากร

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: กฤตยา อาชวนิจกุล , ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, อรทัย อาจอ่ำ

วัตถุประสงค์: