โครงการวิจัยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ระยะดำเนินการ) ปี 2561

โครงการวิจัยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ระยะดำเนินการ) ปี 2561

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน – พฤศจิกายน 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ธีระพงศ์ สันติภพ


วัตถุประสงค์: