โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคนร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคนร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

วัตถุประสงค์:

  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร ตามขอบเขตการดำเนินงานด้านประชากร