โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี

โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์


นักวิจัย: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , ปราโมทย์ ประสาทกุล, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, ภูวไนย พุ่มไทรทอง, กวิสรา พชรเบญจกุล,

วัตถุประสงค์:

เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ความทรงจำ จากคำบอกเล่าของบุคคลต่าง ๆ  
เช่น คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ในช่วงเวลาตั้งแต่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการ
สถาปนาเป็น "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" จนถึงเมื่อได้รับพระราชทานนามเป็น 
"มหาวิทยาลัยมหิดล" (พ.ศ. 2584-2512)