โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี 2556-2559 : สุขภาพจิตและภาวะการทำงาน

โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี 2556-2559 : สุขภาพจิตและภาวะการทำงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์
ที่ปรึกษาโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , ปราโมทย์ ประสาทกุล

นักวิจัย: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์,

วัตถุประสงค์: