โครงการมลพิษทางอากาศและมะเร็งปอด : กรณีศึกษาผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

โครงการมลพิษทางอากาศและมะเร็งปอด : กรณีศึกษาผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง


นักวิจัย: ปรียากมล  ศิริวรรณ

วัตถุประสงค์: