โครงการพัฒนาแผนติตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

โครงการพัฒนาแผนติตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Kerry Richter


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อประเมินสถานดการณ์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้กับ ระบบการติดตามและประเมินผล และกำหนดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับระบบ
  2. เพื่อยกร่างแผนติดตามและประเมืนผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับชาติที่ ครอบคลุมทุกแผนงาน และแผนงบประมาณสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีต่าง ๆ ในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งรวมถึงภาคีทั้งจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ และภาคประชาชน
  3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่กลุ่มผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลงานเอดส์ในระดับชาติ.

ผลผลิตของโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการพัฒนาแผนติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ฉบับภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ พร้อม CD 1 แผ่น ส่งมอบให้กับกรมควบคุมโรค.