โครงการพัฒนาเด็กโดยครอบครัว : การประเมินชุมชน

โครงการพัฒนาเด็กโดยครอบครัว : การประเมินชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม

วัตถุประสงค์: