โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดผลกระทบของการพัฒนาที่มีผลต่อการแพร่กระจายของโรคเอดส์

โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดผลกระทบของการพัฒนาที่มีผลต่อการแพร่กระจายของโรคเอดส์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อ. มาซากิ มัตซึมุระ


นักวิจัย: พิมลพรรณ อิศรภักดี, สุภาณี ปลื้มเจริญ

วัตถุประสงค์: