โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริหารจัดการข้อมูลในการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลองในประเทศไทย

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริหารจัดการข้อมูลในการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลองในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม


นักวิจัย: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์, สุภาณี ปลื้มเจริญ

วัตถุประสงค์: