โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการติดตามงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลระดับชาติ และประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการติดตามงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลระดับชาติ และประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม


นักวิจัย: อมรา สุนทรธาดา, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

วัตถุประสงค์: