โครงการพัฒนาวิธีการสำรวจสำมะโนประชากรชาวต่างชาติ

โครงการพัฒนาวิธีการสำรวจสำมะโนประชากรชาวต่างชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, Aree Prohmmo, John Bryant, กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล, เบญจมาศ รอดภัย, พอตา บุนยตีรณะ

วัตถุประสงค์: