โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย (รอบการสำรวจปี 2563)

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย (รอบการสำรวจปี 2563)

ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2562 – มกราคม 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบเผ่าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยให้มีความต่อเนื่องและใช้ประโยชน์เพื่อตอบตัวชี้วัดด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย
  2. ดำเนินการสำรวจและรายงานสถานการณ์ข้อมูลกิจกรรมทางกายของประชากรไทยทั้งในลักษณธแนวโน้มและรายปี รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างเสริมการรับรู้ ผลการสำรวจ การเผลแพร่ชุดข้อมูลและนิทรรศการทางวิชาการ
  3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ และรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมกิจกรรมทางกายที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ.2555-63

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ต้องการทราบข้อมูลที่แสดงถึงสถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยในลักษณะที่เป็นการศึกษาข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Longitudinal study) โดยมีประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรไทยทุกเพศ ทุกวัย อันสามารถเป็นตัวแทนผู้ให้ข้อมูลระดับประเทศได้