โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการวางแผนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสังคมมหภาค

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการวางแผนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสังคมมหภาค

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, รัชพันธุ์  เชยจิตร

วัตถุประสงค์: