โครงการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ในวัยรุ่นโดยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการให้การปรึกษาในชุมชน

โครงการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ในวัยรุ่นโดยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการให้การปรึกษาในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์: