โครงการประเมินผล “การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ณ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี”

โครงการประเมินผล “การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ณ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


นักวิจัย: ศิริอาภา อร่ามเรือง, วีรญา เดชเฟื่อง, มารศรี  ยกเต้ง

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อประเมินความสำเร็จหรือผลลัพธ์สำคัญของการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยการใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน
2. เพื่อประเมินทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ
3. เพื่อประเมินความครอบคลุมหรือการเข้าถึงระบบการดูแลคนพิการที่พัฒนาขึ้น และคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนพิการ
4.  เพื่อประเมินชุดความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากโครงการ
5. เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงและนโยบายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ดูแล และปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
6. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการดูแลคนพิการของอำเภอนายายอามไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ
7.  เพื่อทราบปัญหา-อุปสรรคและช่องว่างต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการ
8.  เพื่อรวบรวมและประมวลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ
9.  เพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ได้จากการประเมินผลให้กับสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ เพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการด้วยการใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป.