โครงการประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย100% และศึกษาแนวโน้มของติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย

โครงการประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย100% และศึกษาแนวโน้มของติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: วรชัย ทองไทย , วาทินี บุญชะลักษี, Philip Guest

วัตถุประสงค์: