โครงการประเมินผลหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน

โครงการประเมินผลหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สายฤดี วรกิจโภคาทร


นักวิจัย: บุปผา ศิริรัศมี

วัตถุประสงค์: