โครงการประเมินผลผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดในประเทศไทย

โครงการประเมินผลผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: Philip Guest, Wassana Im-em, น.ส.ระจิตตา  ณ พัทลุง

วัตถุประสงค์: