โครงการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ของโครงการป้องกันโรคเอดส์แห่งชาติ : วิเคราะห์โครงสร้าง การบริหารการกระจายอำนาจ และการจัดสรรทรัพยากรในงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ

โครงการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ของโครงการป้องกันโรคเอดส์แห่งชาติ : วิเคราะห์โครงสร้าง การบริหารการกระจายอำนาจ และการจัดสรรทรัพยากรในงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี


นักวิจัย: วรชัย ทองไทย , อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ , ภาณี วงษ์เอก , สมศักดิ์  นัคลาจารย์

วัตถุประสงค์: