โครงการประเมินผลการใช้เครื่องมือสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น และผู้ปกครอง

โครงการประเมินผลการใช้เครื่องมือสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น และผู้ปกครอง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ที่ปรึกษาโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศรินทร์ เกรย์

นักวิจัย: เรวดี สุวรรณนพเก้า

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้  "เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น" และ "เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ"
2. เพื่อประเมินกระบวนการใช้สื่อการเรียนรู้ภายในระบบโรงเรียน อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือ
3. เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตนำไปใช้พัฒนาสุขภาพจิต เยาวชน และผู้ปกครองต่อไป