โครงการประเมินผลการบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ

โครงการประเมินผลการบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

วัตถุประสงค์: