โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: พิมลพรรณ อิศรภักดี

หัวหน้าโครงการ (ร่วม): อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการ วมว. เมื่อสิ้นปีที่ 3 ทั้งในภาพรวมในเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตามกรอบการประเมิน 6 ด้าน คือ  (1. ด้านผู้เรียน  
(2. ด้านบุคลากรผู้สอน  (3. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(4. ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียน  (5. ด้านผลกระทบต่อสังคม  (6. ด้านผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ หรือความคุ้มค่าทางการศึกษา
            รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการและการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและบทบาทของคู่โรงเรียน-มหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว.
3. เพื่ให้ได้ข้อเสนอแนะในการออกแบบหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ วมว.
4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ วมว. ในระยะต่อไป.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีผลประเมินการดำเนินโครงการ วมว. ในภาพรวมและในเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
2. มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ และการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ
3. เพื่อนำผลการประเมินการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและบทบาทของคู่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดำเนินงานมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา ปรับปรุง ขยาย หรือยุติโครงการต่อไป.