โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 2 ของศูนย์คุณธรรม

โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 2 ของศูนย์คุณธรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


วัตถุประสงค์: