โครงการประเมินผลกระทบการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและสุขภาวะทางเพศแก่วัยรุ่น โดยการจัดนิทรรศการ

โครงการประเมินผลกระทบการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและสุขภาวะทางเพศแก่วัยรุ่น โดยการจัดนิทรรศการ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


นักวิจัย: สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ศิริอาภา อร่ามเรือง, วีรญา เดชเฟื่อง

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อประเมินผลกระทบของการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่วัยรุ่น โดยการจัดนิทรรศการ
  2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้เข้าชมนิทรรศการที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และครู-อาจารย์.
  1. ทำให้ทราบเกี่ยวกับความรู้หรือระดับความรู้ และ/หรือ การรับรู้ด้านเพศวิถี เพศสภาพ และเพศศึกษาของนักเรียนนักศึกษาและครู-อาจารย์ ซึ่งจะช่วยทำให้ทราบสถานการณ์ และ/หรือ สถานภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ของสังคมไทยได้ในระดับหนึ่ง และ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนในการให้การศึกษา และ/หรือ สร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน ได้ดียิ่งขึ้น  
  2. องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จะนำผลการประเมินครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการให้ความรู้เรื่อง เพศศึกษาแก่วัยรุ่นและประชากรกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป
ผลผลิตของโครงการ
รายงานฉบับสมบูรณ์  เรื่อง "การประเมินผลกระทบการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและสุขภาวะทางเพศแก่วัยรุ่น จำนวน  1 เรื่อง.