โครงการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ บ้านอีต่อง ปี 2555

โครงการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ บ้านอีต่อง ปี 2555

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี


นักวิจัย: พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษาว่าการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ที่บ้านอีต่องจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่
  2. เพื่อศึกษาว่าชาวบ้านและผู้นำชุมชนจะมีวิธีการบริหาร จัดการและดูแลพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างขึ้นที่บ้านอีต่องอย่างไรเพื่อให้คุ้ม กับที่ลงทุนไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้

  1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการก่อ สร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) หรือบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และหรือจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่จะให้การสนับสนุน
  2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านและผู้นำบ้านอีต่องได้ร่วม กันเตรียมแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ร่วมกันอย่างมีระบบและ ชัดเจน ตั้งแต่ก่อนเริ่มการก่อสร้างไปจนถึงวิธีการบริหารจัดการร่วมกันในอนาคต หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง.

ผลผลิตของโครงการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่บ้านอีต่อง ปี 2555" จำนวน 1 ฉบับ. ส่งมอบให้กับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)