โครงการประเมินความรู้เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

โครงการประเมินความรู้เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

วัตถุประสงค์: