โครงการประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน”

โครงการประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน”

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จรัมพร โห้ลำยอง


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่ตอบโจทย์กรอบวิจัย "กลุ่มประชาคมอาเซียน" ที่ช่วยส่งเสริมความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือหรือการร่วมลงทุนระหว่างไทย กับประเทศอาเซียนพลัส รวมถึงในอุตสากรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม รวมถึงสนับสนุนการศึกษาที่มีเนื้อหาด้านในกฎหมาย/ กฏระเบียบ ด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ นโยบายชนกลุ่มน้อย นโยบายศาสนา และวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนพลัส และงานการศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาไทยและระบบการดูแลสุขภาพกับประเทศในอาเซียนพลัส
  2. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ให้ไว้ในกรอบการวิจัยแต่ละกรอบอย่างมีระบบ ใช้วิธีวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม มีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ สามารถตอบโจทย์ที่ตั้ง ไว้ได้ตรงและครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ผลการศึกษาาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ "กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน" ตามกรอบวิจัยย่อยทั้ง 4 กรอบ สามารถจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
  2. ได้ผลผลิตที่ช่วยส่งเสริมทิศทางการพัฒนาศักยภาพและโอกาสการสร้างควงามร่วมมือหรือการร่วมทุนระหว่างไทยกับประชาคมในอาเซียนพลัส รวมถึงอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
  3. ได้ผลผลิตที่ช่วยส่งเสริมทิศทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฏระเบียบ ในด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศ รวมถึงการพัฒนาปรับโครงสร้างการะบบการศึกษาไทย และระบบการดูแลสุขภาพของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  4. ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนานโยบายชนกลุ่มน้อย ศาสนา และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียน